Geschiedenismethode voor groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. “Bij de tijd” presenteert geschiedenis vanuit diverse invalshoeken: economisch, sociaal-politiek, cultureel-mentaal, ecologisch en met oog voor de invloed van tijd en ruimte. In groep 3 en 4 is de benadering regressief: vanuit het heden terug kijken naar het verleden. De leerstof is gericht op het ontwikkelen van tijdsbesef. In groep 5 tot en met 8 is de leerstof concentrisch-chronologisch opgebouwd. De tien tijdvakken (van de nieuwe kerndoelen) komen regelmatig terug (schelpenmodel). In elke groep komen zes van de tien tijdvakken aan de orde. Het ontwikkelen van het historisch besef staat centraal. Er wordt ingegaan op concrete gebeurtenissen en contexten uit de geschiedenis. Daarbij hanteert de methode een groeiend perspectief: in groep 5 en 6 staat Nederland centraal, in groep 7 Europa en in groep 8 de wereld.
De methode wisselt leerkrachtgebonden lessen en lesmomenten af met zelfstandig werken. In groep 3 en 4 worden 12 thema’s behandeld. In groep 3 in 12 lessen en in groep 4 in 24 lessen van telkens een half uur. In groep 5-8 beslaat het vaste lesprogramma 30 lessen van ongeveer één uur. Het jaarprogramma kan gevarieerd worden (24, 30 of 36 weken) door het al dan niet aanbieden van de keuzeopdrachten en samenvattingen en door het computerprogramma en de (door de Citogroep gemaakte) toetsen.
De methode biedt mogelijkheden voor tempo- en niveaudifferentiatie o.a. door de verdiepende ‘bloemetjesvragen’. De kopieermap bevat bij elk lesblok vier keuzelessen waarmee recht kan worden gedaan aan de verschillende leerstijlen van leerlingen. Voor zwakkere lezers kan de audio-cd, met daarop de verhalen uit les 1, gebruikt worden. Ook zijn alle lesteksten gecheckt volgens de CLIB-index.
 

Verfijnd zoeken